Close

slide open top

slide open top

Promo  // Browsing posts in Promo

25 Jul Posted by in khoa hoc, Promo | Comments

Marketing Đường Phố Chuyên Sâu

Marketing Đường Phố Chuyên Sâu

2 ngày T7 & CN (21 & 22.11.2015). HCM – Học xong. Chiến lược xong –

Read more...

06 Jul Posted by in khoa hoc, Promo | Comments

Marketing Đường Phố

Marketing Đường Phố

Khoảng 80% các doanh nghiệp đóng cửa trong vòng 5 năm đầu tiên. Bạn có muốn thuộc về nhóm 20% còn lại? Doanh nghiệp có sản phẩm tốt nhất chưa chắc là doanh nghiệp thành công. Bạn có muốn biết tại sao?

Read more...