Close

slide open top

slide open top

khoa hoc  // Browsing posts in khoa hoc

25 Jul Posted by in khoa hoc, Promo | Comments

Marketing Đường Phố Chuyên Sâu

Marketing Đường Phố Chuyên Sâu

2 ngày T7 & CN (21 & 22.11.2015). HCM – Học xong. Chiến lược xong –

Read more...

Quản Trị Cuộc Đời

Quản Trị Cuộc Đời

 

Read more...

23 Jul Posted by in khoa hoc | Comments

Quản Trị Cuộc Đời Kiểu Mỹ

Quản Trị Cuộc Đời Kiểu Mỹ

Read more...

06 Jul Posted by in khoa hoc, Promo | Comments

Marketing Đường Phố

Marketing Đường Phố

Khoảng 80% các doanh nghiệp đóng cửa trong vòng 5 năm đầu tiên. Bạn có muốn thuộc về nhóm 20% còn lại? Doanh nghiệp có sản phẩm tốt nhất chưa chắc là doanh nghiệp thành công. Bạn có muốn biết tại sao?

Read more...

04 Jul Posted by in khoa hoc | Comments

Chiến Binh Bán Hàng Chuyên Sâu

Chiến Binh Bán Hàng Chuyên Sâu

Read more...